Strona

Regulamin

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Porady ABC-Podatki znajdującego się pod adresem internetowym porady.abc-podatki.pl. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawo do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu Porady ABC Podatki.
 2. Przed skorzystaniem z Serwisu Porady ABC Podatki należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, w tym w szczególności umieszczając w nim dowolny materiał Użytkownik potwierdza, że akceptuje jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
 3. Wiarygodność materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie nie jest kontrolowana przez Administratora. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności kwestiach podatkowych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się ze specjalistą w danym zakresie.
 1. DEFINICJE

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które wyraźnie się do niego odwołują;
 2. Serwis/ Serwis Porady ABC Podatki – serwis internetowy Porady ABC Podatki znajdujący się w pod adresem internetowym porady.abc-podatki.pl (oraz ewentualnie innymi adresami), stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym i narzędzia informatyczne oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników
 3. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis.
 4. Użytkownik – oznacza każdą osobę (fizyczną lub prawną), która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 5. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie i posiada swój unikalny Login oraz Nick zabezpieczone hasłem. Tylko taki Użytkownik może w pełni korzystać z Serwisu.
 6. Profil – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, zabezpieczonych hasłem dostępu do Serwisu, które są udostępniane i prezentowane w Serwisie. W Profilu agregowane są informacje o wszystkich Materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w serwisie. Treści zgromadzone w Profilu udostępniane są pozostałym Użytkownikom.
 7. Baza Profili – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu.
 8. Materiały – wszelkie teksty (o charakterze informacyjnym, edukacyjnym itp.), opracowania, statystyki, wykresy, notki, komentarze, obrazy (pliki JPG i GIF) oraz inne treści (np. pliki dźwiękowe, filmy) opublikowane przez Użytkowników w Serwisie.
 9. Login oraz Nick – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;
 10. Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może wykonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie, w tym przesyłać innym Użytkownikom wiadomości za pośrednictwem systemu elektronicznej komunikacji.
 1. INFORMACJE PODSTAWOWE
 1. Uczestnictwo i korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne dla wszystkich Użytkowników. Użytkownikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie za uczestnictwo w Serwisie, w szczególności za zamieszczane tam Materiały.
 1. UCZESTNICTWO W SERWISIE
 1. Serwis umożliwia Użytkownikom zapoznawanie się z zamieszczonymi w Serwisie Materiałami, a Użytkownikom Zarejestrowanym, również zamieszczanie własnych Materiałów, w tym w szczególności dodawanie do Serwisu pytań i udzielania odpowiedzi na pytania zamieszczone w Serwisie.
 2. Zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisu mogą być zarówno osoby fizyczne oraz osoby prawne.
 3. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Korzystanie z serwisu jest możliwe od momentu kiedy Użytkownik potwierdzi rejestracje w Serwisie, klikając na link aktywacyjny przesłany przez Administratora w wiadomości „Aktywuj konto” na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta, a następnie zaloguje się po raz pierwszy do Konta, co oznacza rozpoczęcie świadczenia usług Serwisu przez Administratora.
 4. Ilość Kont jaką dany Użytkownik może posiadać w Serwisie nie jest ograniczona, niemniej w przypadku posiadania przez Użytkownika więcej niż jednego Konta w Serwisie i wykorzystywania któregokolwiek Konta w celu sztucznego generowania statystyk lub w innych celach naruszających funkcjonowanie Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia niektórych bądź w wyjątkowych wypadkach wszystkich Kont danego Użytkownika.
 5. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
  1. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
  2. wszelkie dane osobowe oraz Materiały, w tym wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil, przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu.
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez właścicieli Serwisu wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz Materiałów w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na wykorzystywanie powyższych danych i Materiałów przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, przy czym publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (bez numeru telefonu, adresu e-mail).
 6. Liczba Materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Użytkownika oraz czas przechowywania plików w Serwisie nie jest ograniczona. Administrator zastrzega sobie jednak w przyszłości prawo do wprowadzenia odpowiednich ograniczeń, w szczególności ze względów technicznych.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
  1. nie używania w Materiałach nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
  2. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,
  3. nie umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych lub zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym
  4. nie podejmowania działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności Serwisu lub naruszających jego markę (np. podszywanie się pod innych Użytkowników, celowe rozpowszechnianie Materiałów nieprawdziwych lub niezwiązanych z treścią Serwisu lub jego poszczególnych elementów),
  5. nie zamieszczania Materiałów zabezpieczonych przed ogólnym dostępem (np. zabezpieczonych hasłem).
  6. Nie używanie wielu Kont w celu sztucznego podbicia pozycji w rankingach Użytkowników, w szczególności w celu nieuczciwego zdobycia punktów rankingowych.
 2. Dane przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może zmienić lub usunąć ww. informacje jak również zablokować Konto lub Profil Użytkownika, jeżeli podawane dane będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje, moralność lub słuszne interesy Administratora.
 3. Materiały umieszczone w Serwisie mogą być modyfikowane przez Użytkowników za pomocą udostępnionych narzędzi i aplikacji . Za wszelkie przeróbki i modyfikacje dokonane na plikach odpowiedzialność ponosi dokonująca ich osoba, dokonane przeróbki muszą być zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisów prawa.
 4. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do usunięcia zamieszczonych przez siebie Materiałów.
 5. Zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od edycji, usunąć łamiące obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu komentarze pod swoimi notkami i zamieszczonymi w swoim profilu zdjęciami.
 6. Użytkownik umieszczając w serwisie jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż są one wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści (licencja), w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet. Użytkownik zobowiązuje się przy tym do przedstawienia, w ciągu 7 dni od wezwania przez Administratora, odpowiednich dokumentów w tym zakresie.
 7. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie w Serwisie jakiegokolwiek Materiału przez Użytkownika, Użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 8. Zarejestrowany Użytkownik Serwisu ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Materiały, które w nim zamieścił.
 9. Użytkownicy Zarejestrowani mają prawo umieszczać komentarze i oceny dotyczące zamieszczonych w Serwisie Materiałów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
 10. Użytkownicy korzystając z usług Serwisu i poddając swoje Materiały ocenie innych użytkowników zbierają punkty. Liczba zgromadzonych punktów określa pozycję Użytkownika w ogólnym rankingu Użytkowników. Zgromadzone punkty nie skutkują wypłatą wynagrodzenia lub przyznaniem nagrody, chyba, że Administrator postanowi inaczej.
 11. Zamieszczane w serwisie Materiały, takie jak np. pytania i porady muszą być przypisane do określonych kategorii tematycznych. Kategorie nadaje Użytkownik, wybierając ją spośród dostępnych w Serwisie. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia danego Materiału do innej kategorii.
 12. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w Serwisie Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. treści pornograficznych,
  2. propagujących piractwo fonograficzne i komputerowe,
  3. upowszechniających techniki łamania danych,
  4. upowszechniających wirusy
  5. oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, Materiałów.
 13. W przypadku odmowy przez Użytkownika usunięcia treści o których mowa w pkt 12 Administrator ma prawo je usunąć samodzielnie, po pozyskaniu wiedzy o publikacji takiej treści,, ewentualnie zablokować lub usunąć konto Użytkownika.
 14. Wypowiedzenie – usunięcie konta. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto z Serwisu według wskazówek wskazanych w Pomocy. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil. Pytania opublikowane przez Użytkownika w okresie korzystania przez Użytkownika z Serwisu, pozostaną w Serwisie. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
 2. Aby zrealizować prawo odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien skorzystać z opisanej powyżej opcji usunięcia Konta i Profilu.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
 1. Administrator oświadcza, iż:
  1. nie monitoruje ani nie zapewnia o skuteczności czy prawdziwości porad opublikowanych przez Użytkowników Serwisu na zadane przez Użytkownika pytania,
  2. nie weryfikuje treści przekazywanych i publikowanych /Materiały/ w Serwisie oraz za bada prawdziwości treści i danych umieszczanych przez Użytkownika, a także treści komentarzy umieszczanych przez Użytkowników i treści opisów charakteryzujących Profile Użytkowników zamieszczanych w Serwisie;
  3. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle, blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Serwisu,
  4. Użytkownik Zarejestrowany powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony hasła Użytkownika Zarejestrowanego; udostępnienie hasła osobom trzecim może umożliwić im publikację treści w Serwisie z wykorzystaniem Konta Użytkownika Zarejestrowanego
  5. nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Serwisu, przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu/Usługi mogą zaistnieć w szczególności z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) oraz stałej publikacji treści w Serwisie, w tym także treści pochodzących od Użytkowników

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu., Administrator poinformuje Użytkowników o ww. czynnościach, niemniej w przypadkach awaryjnych powyższe czynności mogą być także podejmowane bez uprzedniej informacji.
  2. natychmiastowego skasowania każdego Materiału bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,
  3. natychmiastowego skasowania każdego Materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,
  4. natychmiastowego zablokowania Profilu Użytkownika i wszystkich zamieszczonych przez niego Materiałów w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa,
  5. zaprzestania świadczenia usługi Serwisu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu,

 1. Zakres
  – zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości funkcjonalności Serwisu – może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i przyczynach zmian. Ewentualne zmiany zakresu Usługi opisane w zdaniu poprzednim nie odnoszą się do Usługi w zakresie, w jakim jest ona udostępniana odpłatnie.
 2. W sytuacjach wyjątkowych np. w przypadku konkursów Administrator ma prawo wprowadzić dowolne ograniczenia w zakładaniu Profili Użytkowników i dodawaniu Materiałów do serwisu.
 1. BLOKADA I USUNIĘCIE KONTA
 1. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Użytkownik rażąco lub nagminnie narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem prosimy kierować na adres: kontakt@abc-podatki.pl.
 2. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: kontakt@abc-podatki.pl.
 3. W sprawach związanych z Serwisem bądź Regulaminem właściwe jest prawo polskie.

16.ZMIANY REGULAMINU

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu oraz komunikowane uprzednio Użytkownikom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian, sposób.
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie (lub odpowiednio – otrzymaniu stosownego zawiadomienia mailem) informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji. Oświadczenie Użytkownika o nie zaakceptowaniu zmienionego Regulaminu traktowane będzie jako wypowiedzenie umowy o korzystanie z Serwisu i niezwłocznie po jego otrzymaniu Administrator usunie Konto Użytkownika z Serwisu. Takie oświadczenie należy składać drogą elektroniczną na adres kontakt@abc-podatki.pl.